ชื่อ/นามสกุล :
นางสาววนิดา หาญพยอม
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
ตำแหน่งในราชการ :
เจ้าพนักงานสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี3(รถยนต์, รถจักรยานยนต์)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52281
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022438919
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการจัดเก็บภาษี การควบคุมการผลิตและจำหน่าย การคืน การยกเว้น การลดอัตรา และการลดหย่อนภาษี สำหรับสินค้าสรรพสามิต
2 .
ร่าง พิมพ์หนังสือ การตอบข้อหารือหนังสือราชการ
3 .
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายฯ
4 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย