ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวเรณู แสนแก้ว
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักตรวจสอบภาษี
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52523
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนการรับ-จ่าย งานการขออนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ตัวแทน และผู้ใช้ สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2 .
รับเอกสารการยื่นเพิ่มเติมและแก้ไข สูตรการผลิต ของกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
3 .
ลงทะเบียนคุมเลขใบอนุญาตของผู้นำเข้า ผู้ใช้ ตัวแทน (งานฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี)
4 .
บันทึกข้อมูลการอนุญาตของผู้นำเข้า ลงระบบคอมพิวเตอร์ (งานฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี)
5 .
ลงทะเบียนคำขออนุญาตจากต่างจังหวัด
6 .
ส่งสำเนาใบอนุญาตให้ภาคต่างๆ ในแต่ละเดือน
7 .
ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
8 .
ตรวจปฏิบัติการ
9 .
ปฏิบัติงานธุรการ
10 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย