ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวสมหวัง วาดงามรักษ์
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52245
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือน แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.๐๑-๔๒) ของผู้ประกอบการน้ำมันและผลิตน้ำมัน (คลังน้ำมันสงขลา) ได้แก่ บ.ปตท,บ.เอสโซ่,บ.เชลล์,บ.ทรานส์ไทย-มาเลเซีย,บ.เชฟรอน
2 .
รวบรวมข้อมูล การยกเว้นภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตในโรงอุตสาหกรรมตามที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี ๒ ระยอง ๑ ระยอง ๒ และเชียงใหม่ ได้ส่งรายงานให้
3 .
จัดเก็บข้อมูล ปริมาณ และภาษีจากระบบควบคุมการส่งน้ำมันออกจากโรงกลั่นและคลังน้ำมัน (ระบบ Intranet) เพื่อประกอบการวิเคราะห์
4 .
รวบรวมและจัดทำข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกรมสรรพสามิตประจำทุกเดือน
5 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย