ชื่อ/นามสกุล :
นายชิตคุณ มะเสริฐ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี2(โซลเว้นท์และกองทุน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52523
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของตัวแทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรุงเทพฯ
2 .
จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของตัวแทนสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนต่างจังหวัด
3 .
จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในกรุงเทพฯ
4 .
จัดทำทะเบียนข้อมูล และแฟ้มประวัติของผู้ใช้สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนในต่างจังหวัด
5 .
บันทึกการขอเพิ่มบัญชีรายชื่อลูกค้า (ตัวแทน)
6 .
บันทึกงบเดือนแสดงการรับ – จ่าย สารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (สค.04, สค.04ก)
7 .
ร่วมตรวจปฏิบัติการตัวแทน ผู้ใช้ และผู้นำเข้า
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย