ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวชญานันท์ เสาสำราญ
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 55856
เบอร์โทรสายตรง :
022411944
เบอร์โทรสาร Fax :
02241194
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
บันทึกข้อมูลแบบรายงานการจ่ายน้ำมันภายในประเทศทางเรือ และตรวจสอบความถูกต้อง จากต้นทางสู่คลังน้ำมันปลายทาง (ลงในระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 และระบบควบคุมการผลิตและจำหน่ายของกรมฯ)
2 .
บันทึกข้อมูลแบบรายงานการรับน้ำมันภายในประเทศทางเรือ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (ลงในระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 และระบบควบคุมการผลิตและจำหน่ายของกรมฯ)
3 .
อนุญาตให้มีการรับ-จ่ายน้ำมัน ของคลังน้ำมันในกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2
4 .
ติดตามเที่ยวเรือที่ไปถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดเวลา
5 .
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบมาตรวัดน้ำมันอัตโนมัติ โครงการ 2 รวมทั้งคลังน้ำมันปลายทาง
6 .
รวบรวมเอกสารการจ่ายน้ำมัน Solvent เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7 .
จัดส่งเอกสารการจ่ายน้ำมันจากต้นทาง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว) ทางโทรสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย