ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวภรทิพย์ ยิ้มดี
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักตรวจสอบภาษี
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52245
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
022448284
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.๐๑-๔๒) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตน้ำมัน (คลังน้ำมันสระบุรี)ได้แก่ บ.ปตท, บ.เอสโซ่,บ.ปิโตรนาส รีเทล, บ.ไทยออยล์, บ.เชฟรอน, บ.เชลล์)
2 .
รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและ ยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ.๐๑-๔๒) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตน้ำมัน
3 .
จัดการงานเกี่ยวกับครุภัณฑ์ เบิก-จ่าย ส่งซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน
4 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย