ชื่อ/นามสกุล :
นางสาวชนิดา แสงแก้ว
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
ตำแหน่งในราชการ :
นักวิชาการสรรพสามิต
รับผิดชอบ :
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1(น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน)
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างชั่วคราว
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52248
เบอร์โทรสายตรง :
-
เบอร์โทรสาร Fax :
026686614
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
1.รวบรวม ตรวจสอบและสรุปงบเดือน แสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (แบบ ภษ. 01-42) ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (โรงกลั่นน้ำมัน) ได้แก่ บ.บางจาก, บ.ไทยออยล์, บ.เอสโซ่, บ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล, บ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง, บ.ไออาร์พีซี, กองการกลั่นปิโตรเลียม ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ
2 .
2.ร่วมออกตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน
3 .
3.กลั่นกรองงานของส่วน เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
4 .
4.สรุปข้อมูลสถิติการผลิตและจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงกลั่นน้ำมัน
5 .
5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย