ชื่อ/นามสกุล :
นายชัยรัตน์ จำนวน
ตำแหน่งในหน่วยงาน :
ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ
ตำแหน่งในราชการ :
พนักงานขับรถยนต์
รับผิดชอบ :
ทุกฝ่าย
ฝ่ายอำนวยการ
การแต่งตั้ง :
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ประเภท :
ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร :
022415600 ต่อ 52221
เบอร์โทรสายตรง :
026686606
เบอร์โทรสาร Fax :
-
เบอร์โทรมือถือ :
-
e-mail :
-
อำนาจหน้าที่และงานในความรับผิดชอบ
1 .
ขับรถและดูแลรักษารถยนต์ของสำนักฯ
2 .
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย